书经网
标题

心经注音

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
相关推荐
热点栏目
推荐阅读
四寸之管无当,必不满也。 四寸之管无当,必不满也。

四寸之管无当,必不满也。授官、予爵、出禄不以功...

四万万人齐下泪,天涯何处 四万万人齐下泪,天涯何处

四万万人齐下泪,天涯何处是神州?古诗原文[挑错/...

四十年来家国,三千里地山 四十年来家国,三千里地山

四十年来家国,三千里地山河。古诗原文[挑错/完善...

四体不勤,五谷不分 四体不勤,五谷不分

四体不勤,五谷不分...

嘶马摇鞭何处去?晓禽霜满 嘶马摇鞭何处去?晓禽霜满

嘶马摇鞭何处去?晓禽霜满树。古诗原文[挑错/完善...

最新文章
钱起《省试湘灵鼓瑟》赏析 钱起《省试湘灵鼓瑟》赏析

钱起《省试湘灵鼓瑟》赏析:曲终人不见,江上数峰...

银烛熏天紫陌长,禁城春色 银烛熏天紫陌长,禁城春色

银烛熏天紫陌长,禁城春色晓苍苍:贾至《早朝大明...

钓赋 钓赋

钓赋...

采桑子·高城鼓动兰釭灺 采桑子·高城鼓动兰釭灺

采桑子·高城鼓动兰釭灺高城鼓动兰釭灺,睡也还醒...

钱起《谷口书斋寄杨补阙》 钱起《谷口书斋寄杨补阙》

钱起《谷口书斋寄杨补阙》赏析:竹怜新雨后,山爱...

采桑子·重阳 采桑子·重阳

采桑子·重阳采桑子·重阳  作者: 毛泽东 ...

重游狼山寺 重游狼山寺

重游狼山寺不过招提半载余,秋高重访素师居。朅来...

郑谷《鹧鸪》翻译赏析:游 郑谷《鹧鸪》翻译赏析:游

郑谷《鹧鸪》翻译赏析:游子乍闻征袖湿,佳人才唱...

重门集嘶马,言宴金张宅: 重门集嘶马,言宴金张宅:

重门集嘶马,言宴金张宅:于濆《古宴曲》赏析古宴...

郎士元《柏林寺南望》:溪 郎士元《柏林寺南望》:溪

郎士元《柏林寺南望》:溪上遥闻精舍钟, 泊舟微径...

手机版 网站地图